Voorwaarden

Artikel 1: Begripsbepaling

a. Onder Medzorg wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: Medzorg Nederland BV, Satellietbaan 14-B, 2181 MH  Hillegom, Nederland.
b. Onder Afnemer wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten, alsmede in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht.

Artikel 2: Algemene toepasselijkheid

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op: Alle aanbiedingen, koopovereenkomsten (inclusief vervolgorders) en leveranties van producten en diensten tussen Medzorg Nederland BV en afnemers.
b. Deze Algemene Voorwaarden stellen voorwaarden van de afnemer terzijde, tenzij anders wordt overeengekomen.
c. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd net de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen overigens deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven, een en ander onverminderd de bepaling van artikel 12.

Artikel 3: Aanbiedingen en Prijzen

a. Alle aanbiedingen van Medzorg in prijscouranten, circulaires, orderbevestigingen, brieven of waar ook gepubliceerd of hoe dan ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
b. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. die door Medzorg worden verstrekt, zijn voor Medzorg niet bindend en alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen door Medzorg wordt aangeboden.
c. Medzorg is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde producten of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstoffen, lonen en valutawisselkoersen.
d. Alle in offertes vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 4: Levering en transport

a. De levering van producten geschiedt na een door Medzorg uitgevoerde incasso van rekening van de afnemer met dien verstande dat voor iedere bestelling orderkosten a € 3,95 worden berekend. Voor verzending van bestellingen uit België, Duitsland en Luxemburg  worden € 15,00 orderkosten berekend. 
b. Medzorg is ten allen tijden vrij in de keuze van het transportmiddel. Indien de afnemer een andere wijze van transport wenst, komen de extra kosten voor zijn rekening.
c. Bestellingen worden pas na bijschrijving van het totaalbedrag op rekening van Medzorg aan de afnemer uitgeleverd.
d. Indien wij bij uitzondering franco leveren, worden papieren en kartonnen verpakkingsmaterialen e.d. in principe niet doorberekend, tenzij Medzorg bij het te gebruiken verpakkingsmateriaal rekening moet houden met bijzondere wensen van de afnemer. In alle andere gevallen is Medzorg gerechtigd verpakkingskosten door te berekenen.
e. Medzorg is gerechtigd een bestelling of opdracht in zijn geheel, dan wel in gedeelten te leveren. Deelleveringen kunnen afzonderlijk aan de afnemer worden gefactureerd.
f. Opgegeven leveringstijd zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Medzorg, met inachtneming van een redelijke termijn, schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Artikel 5: Betaling

a. Betaling dient zonder enigerlei schuldvergelijking te geschieden in Euro’s incl. BTW via een eenmalige incasso uitgevoerd door Medzorg.
b. De afnemer geeft door het invullen van het rekeningnummer en het aanvinken van het toestemmingskader toestemming tot een eenmalige incasso van het ingevuld rekeningnummr.
c. Medzorg behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de afnemer of uit hoofde van andere zakelijke redenen levering te weigeren. Medzorg is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de afnemer op verzoek van Medzorg zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de afnemer. Daarnaast is Medzorg gerechtigd ook voor toekomstige leveranties van de afnemer zekerheid te verlangen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

a. Het eigendomsrecht van het gekochte gaat eerst op afnemer over nadat deze aan al zijn verplichtingen jegens Medzorg tot de betaling van de koopsom voor geleverde of nog te leveren producten, of verrichte of te verrichten diensten en ter zake verschuldigde rente, kosten en schadevergoedingen, voldaan heeft.
b. De afnemer is echter gerechtigd om over de producten te beschikken in zijn normale bedrijfsuitoefening. Overigens is de afnemer niet bevoegd de producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Hij is verplicht Medzorg onverwijld op de hoogte te stellen wanneer derden rechten doen gelden met betrekking tot Medzorg nog in eigendom behorende producten.

Artikel 7: Reclames

a. De afnemer dient bij levering en inontvangstneming van de producten te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt, bij gebreke waarvan hij daarvan schriftelijk of telefonisch melding dient te maken binnen twee werkdagen onder opgave van redenen.
b. Reclames overigens ter zake van de geleverde producten worden door Medzorg slechts in behandeling genomen, indien zij binnen acht dagen nadat de afnemer in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, schriftelijk of telefonisch ter kennis van Medzorg zijn gebracht. Reclames ter zake van verzonden facturen dienen uiterlijk op de vervaldag schriftelijk ter kennis van Medzorg zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de afnemer geacht de geleverde producten en/of verstrekte facturen in orde te hebben bevonden.
c. De afnemer is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde goederen strikt in acht te nemen.
d. De afnemer dient ten alle tijden Medzorg de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.
e. Medzorg behoudt zich het recht voor indien zij de gemaakte reclame gegrond acht, de producten te vervangen, dan wel voor de geretourneerde producten een creditnota af te geven voor ten hoogste de factuurwaarde.
f. Retourzendingen zijn zonder voorafgaande toestemming en referentienummer van Medzorg zijn niet toegestaan en dienen te geschieden onder opgave van redenen.
g. Door Medzorg geleverde producten waarover terecht en met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 is gereclameerd, worden door haar uitsluitend teruggenomen, indien en voor zover de producten zich in originele verpakking en in de staat bevinden, waarin zij werden afgeleverd.
h. Medzorg zal producten met een looptijd van een jaar of langer na verloop van de looptijd nimmer terugnemen, vervangen of crediteren.
i. Retourzendingen worden, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen, niet geaccepteerd. In ieder geval is teruggave van speciaal in opdracht vervaardigde orders, aangebroken verpakkingen, steriele goederen en goederen die niet meer geschikt zijn om te worden verkocht, niet mogelijk.
j. De kosten van retourzending waaronder transport, inslag, opslag en handling-out, komen ten laste van de afnemer en bedragen 20% van de teruggezonden goederenwaarde.
k. Leveringen op consignatiebasis gelden voor een termijn van drie maanden, waarna Medzorg de levering beschouwt als definitieve aankoop. Op tussentijdse retourzending gelden eveneens in dit artikel vermelde bepalingen.
l. Reclame schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en Garantie

a. Medzorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor door haar geleverde producten en diensten, tenzij de afnemer aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Medzorg.
b. Indien de afnemer aantoont dat de schade als bedoeld in lid a. van dit artikel is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Medzorg, is de uit dien hoofde verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de verkoopwaarde van (die verpakking van) het product dat door de afnemer gestelde schade heeft veroorzaakt.
c. Mededelingen door of namens Medzorg betreffende de kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden en eigenschappen enz. van de producten gelden alleen als garanties, indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan.
d. Bij toepassing c.q. verwerking van de producten dienen de wettelijke voorschriften terzake in acht genomen te worden. Afnemer is verplicht maatregelen te nemen teneinde een ontstane schade zoveel mogelijk te beperken. Afnemer zal daarbij met name de aanwijzingen van Medzorg met betrekking tot producten en emballage opvolgen. De aansprakelijkheid van Medzorg vervalt, indien de afnemer aan deze bovengenoemde verplichtingen niet voldoet.
e. Elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte of gevolgschade van welke aard ook, is uitgesloten. De afnemer vrijwaart Medzorg tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.
f. Voor alle door Medzorg geleverde artikelen geldt uitsluitend de garantietermijn die door de fabrikant is vastgesteld en voorwaarden zoals die vermeld staan in bijgevoegde garantiebewijzen.

Artikel 9: Ontbinding en opschorting

Alle vorderingen van Medzorg zijn terstond en geheel opeisbaar indien de afnemer zijn verplichting niet nakomt, dan wel diens faillissement of diens surseance van betaling, of indien de afnemer door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. Medzorg heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 10: Overmacht

a.Onder overmacht wordt in dit artikel buiten het wettelijk begrip overmacht mede verstaan elke omstandigheid waarmee Medzorg  ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijze niet door de afnemer kan worden verlangd, zoals onder andere maar niet beperkt tot: oorlog, oorlogsgevaar, brand of ander vernietigingen  en schade in gebouwen, fabrieken of magazijnen en/of voorraden, bedrijfsstoornissen, bedrijfsbezetting, werkstaking, zowel in het bedrijf van Medzorg als in bedrijven van welke zij haar producten, grondstoffen en/of hulpstoffen betrekt, schaarste aan vervoermiddelen, breuk aan machines of gereedschap of andere storingen in het bedrijf van Medzorg of in die bedrijven waarvan zij haar goederen, grondstoffen en/of hulpstoffen betrekt, beperkende overheids- of publiekrechtelijke maatregelen van welke aard dan ook, beperkingen of belemmeringen van productie en/of aanvoer van goederen, grondstoffen, hulpstoffen, brandstoffen en/of energie.
b. Indien Medzorg door overmacht niet of tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft zij het recht deze binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verklaren.

Artikel 11: Merken en handelsnaam

De afnemer mag niet dan met schriftelijke toestemming en op aanwijzing van Medzorg gebruik maken van handelsnamen, merken en verpakking, in het handelsverkeer door Medzorg worden gebezigd. De afnemer is gehouden nauwgezet de aanwijzingen van Medzorg ten aanzien van de gebruikmaking van de door Medzorg gevoerde handelsnamen, merken en verpakking te volgen. Alle rechten voortvloeiende uit intellectuele en industriële eigendom, almede auteursrechten, blijven berusten bij Medzorg.

Artikel 12: Hardheidsclausule

Mochten de omstandigheden waarvan de partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daardoor de naleving van een of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van een der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegd rechter

Op alle transacties waarvoor deze Algemene Voorwaarden gelden is Nederlands recht van toepassing, inclusief de wettelijke bepalingen inzake de Algemene Voorwaarden. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten. Alle geschillen tussen Medzorg en de afnemer die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem, of, zulks ter keuze van Medzorg, aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de afnemer.

Artikel 14: Datum inwerkingtreding

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten als bedoeld in artikel 2, die na 31 december 1992 tot stand zijn gekomen.

Artikel 15: Depot

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden, Nederland.